Intellektuellt ohederlig nationalekonom

Nationalekonomi som teori är just teori. Hur olika åtgärder kommer att påverka ekonomin finns det dessutom olika teorier om och den som lever får se. En nationalekonom har därmed lika stor insyn i framtiden som hart när vilken annan människa som helst. Det är något som nationalekonomen tillika finansministern Anders Borg erfarit och erkänt; teorierna har rasat i den bistra verkligheten.

Dock finns det en absolut sanning i att om jag inte betalar för den vara du producerat så får du inte några pengar av mig. Hur du då ska finansiera utvecklingen av din produkt, marknadsföringen av den, distributionen av den, försäljningen av den rör ju inte mig, är inte min sak att lösa. Nationalekonomen Magnus Wiberg håller i dagens DN debatt fram Linus Torvalds som ett lysande exempel att ta efter för dig som vill producera något i denna nya digitala era.

Linus Torvalds började skriva Linux som ett hobbyprojekt 1991 för att lära sig mer om hur operativsystem fungerar. Linus var då 22 år och studerade vid ett finskt universitet. Han öppnade för andra programmerare att delta i hobbyprojektet med att utveckla Linux. Pionjärarbete på internet.
Linus Thorvalds tog examen 1996. Hans examensuppsats hade titeln Linux: Ett portabelt operativsystem.

Torvalds äger varumärket Linux, och övervakar användning av det. Linux får fritt spridas och användas bara källkoden hålls öppen så att fler kan bidra till Linux utveckling. MEN, vad som sedan infogas i Linux kärna avgörs av Torvalds. Runt Linux kärna utvecklas sedan olika typer av supporttjänster som säljs av olika företag till företag.

Enligt Wikipedia så är inte Torvalds för avskaffande av upphovsrätten:
"Torvalds hittar ofta sig själv i mitten av två oförenliga ideologier: å ena sidan är han en etablerad ikon för open-source rörelsen, o andra sidan har han stött användning av proprietär mjukvara (BitKeeper) och uttryckt att Linuxkärnan kan komma att innehålla stöd för DRM."

Och vad är då proprietär programvara enligt wikipedia?
Jo:
"Proprietär programvara är programvara som har restriktioner (vanligtvis satta av ägaren) vad gäller att använda, modifiera eller kopiera den och alltså saknar de grundläggande friheter som finns hos fri programvara; exempelvis får man inte tillgång till källkoden, man får inte ändra i programmet, och man får inte ge bort kopior. Stängd källkod används synonymt med proprietär programvara, för program där källkoden inte är offentlig.

Det finns både tekniska och legala medel att se till att de restriktioner som finns hos proprietär programvara efterlevs. De tekniska medlen inkluderar att bara distribuera programmet som binärfil utan källkoden och även olika kopieringsskydd, medan legala medel kan vara programvarulicenser, copyright och mjukvarupatent.

Fri programvara har dock också en ägare: denne har givit användaren vissa friheter (och därmed skyldigheter) och ser genom sin upphovsrätt till att dessa efterlevs."

Och vad är DRM?
" Digital Rights Management (DRM) är en samlingsbeteckning för ett flertal olika teknologier som har till mål att från utgivarens perspektiv kontrollera spridningen av digitalt material såsom film, musik, ringsignaler och liknande. Beteckningen har även fått ersättningsnamn som bland annat Digital Restrictions Management, Digital Restrictions Malware och Digital handcuffs, som anspelar på det faktum att teknologin används för att begränsa användarens möjligheter."


Har man sett på själve f-n!
Upphovsrätt, proprietär programvara, se till att restriktionerna efterlevs - allt sådant som kulturens upphovsrättsinnehavare värnar ,lever alltså i sinnet hos Linus Torvalds. Mannen som används som det ultimata argumentet för avskaffandet av upphovsrätten.

En första hint om att han inte alls tänkte släppa ifrån sig möjligheterna till att tjäna någon krona på projektet är just att han ÄGER varumärket Linux och kontrollerar operativsystemets kärna. Kärnan är kärnan i andra företags verksamhet - de som i likhet med Red Hat säljer support och andra tjänster till företag som använder Linux. Torvalds tjänar pengar via avtal med dessa företag om användningen av Linux kärna. Så enkelt var det!

Jag missunnar inte Linus Torvalds att tjäna pengar. Till skillnad från upphovsrättskränkarna som tycker att Per Gessle och Mikael Wiehe tjänat tillräckligt med pengar, alltså. Men jag blir upprörd över att en nationalekonom genar i sanningen och fortsätter sprida myten om att Linux är helt fritt, myten att Torvalds inte har någon upphovsrätt. Att fara ovarsamt fram med sanningen är inte intellektuellt försvarbart.

Vidare är det intellektuellt ohederligt av nationalekonomen att bortse från att utvecklingskostnaderna för Linux i princip var lika med 0 under de år det tog att utveckla grunden. Glada pionjärer bidrog gratis till studentens projekt. Idag sker väldigt mycket av utvecklingen av Linux på samma vis. Programmerare runtom i världen utvecklar nya funktioner och löser problem i systemet. Linus Torvalds bestämmer vilka funktioner som ska tas in i kärnan. Kärnan som affärsidén bygger på. Och det gör Torvalds förbannat rätt i!

Som av en händelse har skivförsäljningen ökat under samma period som Pirate Bayrättegången pågick. Enligt Dagens industri har den ökat med 14 procent. Det har säkert inget som helst samband med hävdandet av upphovsrätten. Åtminstone inte i upphovsrättskränkarnas versioner av nationalekonomiska teorier.


DN    DI   SvD

1 Emil Öberg:

skriven

Jag förstår inte riktigt ditt resonemang och du får gärna utveckla det. Du säger att "[...] inte alls tänkte släppa ifrån sig möjligheterna till att tjäna någon krona på projektet [...]". Linux likt all F/OSS-programvara har en upphovsman idag och faller under en upphovsrätt. Sedan hur man valt att licensiera ut den är en annan femma. I t.ex. Linux fall så är du fullt fri att ta koden, forka den och sälja din egen produkt, förutsatt att du följer GNU GPL. Linux är en miljardindustri idag. Det finns hundratusentals personer som livnär sig på just Linux.Vad Linus har gjort i realiteten genom utlicensieringen är att han frånsagt sig stora delar av den ideella upphovsrätten. Skulle han idag ta tillbaka de delarna så är det upp till vem som helst att forka projektet om han eller hon så vill.Slutligen ska det väl sägas att det är väldigt få som helt vill plocka bort upphovsrätten idag. Han och Blogge Bloggelito är väl de ändå två jag kommer på. Har du fler?

2 Anonym:

skriven

Evolutionen är också teori. Gravitationen är också en teori. Du har uppenbarligen ingen koll på vad en "teori" innebär utan tror att det betyder ungefär "något som inte har något praktiskt bevis".Om nationalekonomi bara hade varit chansningar så hade den nog inte överlevt som vetenskap speciellt länge.Utöver det är din argumentation väldigt konstig - Linus Torvalds används knappast som "det ultimata argumentet för avskaffandet av upphovsrätten".

3 En liten tant:

skriven

Emil Öberg:

Det är just det faktum att Linus Torvalds kunnat välja hur han licensierar ut Linux som är poängen. Han har kunnat välja eftersom det finns lagstadgad upphovsrätt som låter upphovsmannen välja.Jamen då så, vad diskuterar vi om det är så att det bara är nationalekonomen och Blogge Bloggelito som vill avskaffa upphovsrätten? Är det alltså de två som under olika alias kommer rusande till min blogg varje gång jag skriver till försvar av upphovsrätten?I semantisk mening är förstås "reformeringen" av upphovsrätten till att endast gälla i fem år inte synonymt med avskaffande. I praktiken blir effekterna dock desamma.Från 2001 skulle alltså Linus Torvalds inte haft något att säga till om vad det gäller utveckling av och användning av Linux om femårsgränsen hade gällt.

4 Wilde:

skriven

Jag förstår din motvilja såsom kulturskapare emot attacker på upphovsrätt. Samtidigt är jag övertygad om att vi behöver reformer inom copyright och patentområdena och att någon kompromiss måste fram som ligger emellan extremistpositionerna totalt upphävande å ena sidan respektive IPRED, förlängd skyddstid etc å den andra. I det perspektivet tror jag det vore intressant att börja titta på en sida av den klassiska socialdemokratiska kulturpolitiken, den som handlade om ett starkt kulturstöd med stora möjligheter till stöd för konstnärlig verksamhet. Liksom teknisk innovation snarare gynnas av goda statliga universitet i kombination med fria kreativa samrbeten, så gynnas också konst av att de fria aktörernas samarbete understöds av en offentligfinansierad infrastruktur: ateljéstöd, stipendier, replokaler, tidskriftsverkstäder och säkert mycket annat. Detta tror jag i längden vore en långt bättre väg för en livaktig kultur än att satsa på förstärkt skyddslagstiftning vilken som bekant ju tenderar att gynna de mer eller mindre parasitära förmedlingsfirmorna mest, snarare än upphovsmännen. En kombination av upphovsrättsreform och sossekulturpolitik alltså. Tyvärr ser man inte så mycket intresse för detta varken hos piratpartister som ibland överdriver den "fria" marknadens roll eller hos socialdemokrater, som inte riktigt vågar stå upp för offentligt kulturstöd längre utan hellre lierar sig med underhållningsindustrins krav på övervakning av kopiering.

5 En liten tant:

skriven

Fullständigt anonyme kommentator:

Återigen dyker det upp en person som "diskuterar" utifrån dumförklaring:

"du har ingen koll" och "din argumentation är väldigt konstig".Dumförklaring av meningsmotståndare är en oerhört vanlig debatteknik bland upphovsrättskränkare.Dumförklaring som debatteknik syftar inte till att övertyga den andre med argument för den egna ståndpunkten.Dumförklaring som debatteknik syftar till att dels leda debatten bort från ämnet och dels kränka meningsmotståndaren och i förlängningen tysta meningsmotståndaren.6 En liten tant:

skriven

Wilde:

En reformerad upphovsrätt som kastar hela kultursektorn in i bidragsberoendet är inte heller en optimal lösning. Kulturarbetet kan därmed löpa risk att anpassas till det för dagen rådande kulturpolitiska klimatet för att man ska komma ifråga för bidrag.Min inställning är att självklart ska samhället stötta smal kultur som inte kan leva på marknadens villkor men marknadens villkor med möjlighet att tjäna pengar på sina idéer och egna arbete ska stå öppet för kulturarbetare såväl som för andra näringsformer. Till den änden krävs att kulturarbetare har upphovsrätten kvar.Jag är inte för en förlängning av upphovsrätten.

Jag är absolut emot att förkorta upphovsrättstiden för den enskilde upphovsmannen.

7 Lars Erik Holmquist:

skriven

Jättebra inlägg! Jag hade exakt samma reaktion när jag läste Wibergs ofattbart illa underbyggda artikel. Det behövs visst "En liten tant" med sunt förnuft för att klä av nationalekonomer!

8 Jake:

skriven

"Nationalekonomi som teori är just teori." Zomg!http://en.wikipedia.org/wiki/ScientifictheoryAtt avfärda en hel gren inom samhällsvetenskap med ett stycke inger knappast förtroende. Fast igentligen borde jag slutat läsa redan efter första raden.

9 Kalle:

skriven

Men den anonyme har ju rätt, du använder ordet "teori" fel. En teori är underbyggd av fakta och följer de vetenskapliga normerna för förutsägelser och idéekonomi (alltså som i occams rakkniv, inte ekonomi som i pengar). Till skillnad från en hypotes, vilket verkar vara vad du menar. Vilket i så fall inte heller stämmer -- nationalekonomin som vetenskap består av betydligt mer än blott hypoteser, även om den inte uppnår samma krav på specifik prövbarhet som t. ex. kemi eller fysik.Den anonymes andra punkt är beydligt mera kvalificerad än vad som skulle vara fallet om han bara hade beskyllt ditt resonemang för att vara konstigt. Han tar nämligen upp ett exempel -- han ifrågasätter vilka belägg du har för påståendet att Linux används som "det ultimata argumentet för avskaffandet av upphovsrätten".Det är är tydligt att du varken vill svara på det, eller lära dig vad ordet teori betyder. I stället använder du dig av samma förlöjligande härskarteknik som du påstår dig kritisera.Men jag citerar Wikipedia ändå:"The term [thery] is often used colloquially to refer to any suggested explanation, even fanciful or speculative ones, for an event or class of events. In scholarly use, however, the term is reserved for ideas which meet baseline requirements about the kinds of observations made, the methods of classification used, and the consistency of the theory in its application among members of the class to which it pertains. These requirements vary across different fields of knowledge, but in general theories are expected to be functional and parsimonious: i.e. a theory should be the simplest possible tool that can be used to effectively address the given class of phenomena.

10 En liten tant:

skriven

Lars Erik Holmquist:

Tack för besöket och kommentaren.Jake:

Ännu en som vill föra bort diskussionen från ämnet. Att konstatera att nationalekonomi är just teorier är inte ett avfärdande. Det är ett konstaterande av att den aktuelle nationalekonomens tankar inte är den enda sanningen.Att försöka verka vederhäftig genom att kasta in länk till en icke-existerande sida var ett intressant desinformationsgrepp.11 En liten tant:

skriven

Kalle:

Ännu en som vill diskutera något annat än det inlägget handlar om.Intressant att du anser att jag använder ordet teori fel. Jag har inte på något sätt gjort en värderingar av teorier utan konstaterar att nationalekonomi är teori och att det finns många olika teorier. Därför är den aktuelle nationalekonomen inte en absolut sanningssägare.Men detta är ett annat exempel på upphovsrättskränkarnas debatteknik. Man sliter loss ett litet fragment ur meningsmoståndarens argumentation, ibland ett enstaka ord. Vrider på det tills man hittar ett sätt att angripa fragmentet. Ofta handlar det om att försöka leda i bevis att meningsmotståndaren använder ord fel, inte fattar eller är allmänt dum i huvudet. Så drar upphovsrättskränkarna igång en sidodiskussion som syftar till att föra allt längre bort från sakfrågan.12 Joakim Börjesson:

skriven

Jag tycker att denna debatt om fildelning har spårat ur på samma vis som de brukar göra eftersom de båda intressegrupperna vägrar att förstå att vi står vid ett vägskäl med både otroliga möjligheter och offer.Om vi exempelvis fortsätter på nuvarande bana med starkare upphovsrättslagstiftining, hårdare straff och effektivare polisövervakning för att komma åt brottslingar kommer antagligen all upphovrättslig och patenträttslig verksamhet att gå in i en guldålder. Det kostar 0 kr att distribuera immatrialrätt på nätet medan priserna kan vara desamma som idag. Det stora offret för denna värld är en kraftigt kränkning av den personliga integriteten, åtminstone på internet. I praktiken måste all datatransmission övervakas för att förhindra fildelningen, annars kommer dekrypteringstjänster att göra polisarbetet omöjligt. Denna situation har vi idag i Frankrike där datorer uppkopplade till internet måste ladda ned statlig spyware som håller reda på all information som finns i medborgarens dator och gör den tillgänglig för stat och privata företag.

Det andra problemet är att information fortfarande kommer att vara en klassfråga, där de som har minst pengar också kommer att få svårare att utbilda sig än de rika. Vi får också problem med med de ständigt tilltagande patenten som gör det svårt att lansera en ny idé eftersom de flesta idéer redan är patenterade, det är bara ingen som har lust att utveckla dem eller aktivt tjänar på att hålla utvecklingen tillbaka. Exempelvis har oljebolagen köpt upp patent både på kraftiga batterier och vätgasmotorer för att sedan lägga dem i malpåse eftersom sådana inventioner skulle störa deras industri. Samma verksamhet ägnar sig läkemedelsbolagen åt. Framförallt blir det väldigt svårt att göra synteser av två olika uppfinningar i framtiden om patenten ägs av olika innehavare. Sist går det givetvis alltid att dra exempel på fattiga länder och människor som dör i behandlingsbara sjukdomar eftersom de inte har råd med medicin.Om vi istället väljer vägen bort från patent och kommersiell upphovrätt får vi otroliga nya möjligheter men också andra offer.Kultursektorn kommer att få in avsevärt mindre pengar. Det kommer att bli som på Bellmans tid. Kanske går det att göra filmer baserade på reklamintäkter. Kanske kan musiker försörja sig på spelningar. Kanske går det att producera spel som uppdateras ständigt och spelas online på företagets server vilket gör det om än inte omöjligt så åtminstone alldeles för jobbigt att piratkopiera.Men det skall inte ljugas om att en gammal industri kommer att få se sina resurser kraftigt beskäras.I denna nya värld kommer kanske ingen Sagan om Ringen att produceras, lika lite som någon idag skulle ha resurser att bygga kinesiska muren.Likaså måste man överväga varifrån läkemedelsbolag och teknikbolag kommer att få sina pengar ifrån.I det förstnämnda fallet kanske det inte kommer att bli något problem i Europa. Läkemedel betalas till allra största del av stater som förhoppningsvis fortfarande kommer att känna ansvar för att betala för utveckling av nya läkemedel.Kanske blir man av med den fria marknadens osynliga hand när projekt att satsa på ska väljas men idag pekar den handen å andra sidan fel. Som läkarstudent och amatörforskare har jag sett industrins baksidor. Forskning manipuleras för att maximera vinsten. I fallet celebra för några år sedan mörkade läkemedelsbolaget att preparatet ökade risken för hjärtinfarkt i tre år.Vad gäller teknik är det väl som nationalekonomen skriver, det finns fortfarande komparativa fördelar med utveckling, de kommer bara att vara lägre.

Å andra sidan kommer det att kosta mindre eftersom de juridiska kostnaderna för att säkra ett läkemedelspatent internationellt kan sträcka sig över en miljard kronor.Den främsta fördelen med ett patentfritt samhälle har dock ingen nämnt. I kombination med internet kommer vi att återskap Alexandrias bibliotek över nätet! Denna största av de 7 underverken, alla arkeologers våta dröm, all den dåtida världens kända kunskap samlad på ett ställe, kommer återigen att bli möjligt.Den som inte kan fantisera om de omvälvande förändringar som kommer att transformera hela jorden, den personen måste helt sakna förmågan att visionera.Vi talar här om en global upplysning, där alla människor på jorden kan nå samma kunskap som endast de som förärats en plats på universitet är kapabla till idag.Detta kommer att innebära ett uvecklingsmässigt kvanthopp för mänskligheten! Vad spelar det för roll att vi förlorar någon miljon människor som kommersiellt tjänar på att finna lösningar på problem när vi plötsligt istället kommer att ha 6 miljarder människor som gör samma sak, fast ideélt?Vad kommer att hända med världens motsättningar när plötsligt alla människor kan lära känna alla andra människor?Skulle USA fått folkligt mandat att gå in i Irak om befolkningen fått möjlighet att chatta med familjer i Bagdad först?Det kan göra ont när människors arma slit inte betalar sig, men samtidigt är det samhällets uppgift att tänka STORT.Det är väl knappast någon idag som argumenterar emot vägverkets rätt att mosa villor för att bygga infreastruktur?

13 Johan:

skriven

Red Hat tjänar pengar trots att de inte säljer en unik produkt. Vem som helst kan arbeta vidare med Linux åt ett annat håll om jag inte tar miste och kan därmed konkurrera. Vad i det förstår du inte? Det är inte ett ultimat argument men det visar på en struktur där folk och företag tjänar pengar på en produkt som någon annan kan göra likadan och sälja. Det som de faktiskt äger är att de har skapat produkterna och sina namn, så lite skydd har de ju faktiskt då jag inte kan använda deras namn det får jag erkänna.Att de klagar på din användning av teori är mest på grund av din raljerande ton tror jag. När du sen går in på varför du tycker det är en illa underbyggd teori så blir det intressant men det första stycket tillför inget sakligt.Jag vill också passa på att vända mig mot att du tycker att kulturstöd för smal kultur är viktig. Finns det en bra anledning till det?

14 Melkor:

skriven

"En nationalekonom har därmed lika stor insyn i framtiden som hart när vilken annan människa som helst."

Jag antar att du menar den ekonomiska framtiden, och därmed idiotförklarar du en hel yrkeskår. Klart att ingen exakt kan förutse framtiden, men det finns mer eller mindre kvalificerade förutsägelser."Torvalds äger varumärket Linux, och övervakar användning av det..."

Säg snarare att han övervakar förändringar i kärnan som ska med i den officiella versionen. Det låter nästan som du menar att han har koll på alla som använder Linux, vilket jag inte tror att du menar."MEN, vad som sedan infogas i Linux kärna avgörs av Torvalds"

Ja, i den officiella versionen, men de är inget som hindrar mig att göra min egen version, där jag själv avgör vad som ska med. Vilket också görs i många fall."Mannen som används som det ultimata argumentet för avskaffandet av upphovsrätten"

Eehh... jasså?

För det ena hör jag sällan/aldrig att Linux är ett ultimat argument för avskaffandet av upphovsrätten, och för den andra är det väldig få som vill ha ett avskaffande av upphovsrätten. Här gör du alltså en stor höna av en liten fjäder."...myten att Torvalds inte har någon upphovsrätt."

Den myten har jag aldrig hört talas om förrän jag läste ditt inlägg. Jag måste uppenbarligen ha missat något."Att fara ovarsamt fram med sanningen är inte intellektuellt försvarbart."

Instämmer!

15 En liten tant:

skriven

Joakim Börjesson:

Om man ser upphovsrätten som hotet mot världsfreden, hindret mot global kunskapsutveckling och roten till allt ont i övrigt - ja då förstår jag att man vill kämpa för dess avskaffande.Jag inser att jag nu är klassad som en perosn oförmögen till att visionera.

16 En liten tant:

skriven

Johan:

Tack jag förstår konceptet Linux och affärsmodellerna alldeles utmärkt.

Tack för din recension av min argumentation.Jag tycker att det är viktigt att smal kultur som inte kan överleva på marknadens villkor får stöd av samhället, för att kultur inte bara ska handla om kommers.

17 Jake:

skriven

"Det är ett konstaterande av att den aktuelle nationalekonomens tankar inte är den enda sanningen."Tämligen givet ja!Jag uppfattade dock inte ditt första stycke som sådant. Jag tog det för raljant osaklig kritik - som förtjänar ett lika raljant svar."Ännu en som vill föra bort diskussionen från ämnet." Nej jag vill inte diskutera ämnet med dig, jag vill kommentera. Jag vill att du och andra ska veta min åsikt om ditt första stycke. Med en så dålig inledning (i min mening) framstår hela inlägget som oseriöst.Jag råder dig till att ändra inledningen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientifictheorydesinformationsgrepp? Du orkade inte söka på wikipedia efter Scientific theory? Ganska uppenbart att det var en stavnings miss.

18 En liten tant:

skriven

Melkor:

Jag avsåg inte att idiotförklara någon.

Många ekonomer av olika slag inte minst finansministern har i den rådande globala krisen vittnat om att det de trott om framtiden utifrån olika teorier inte har infriats.Ja, du får mecka med Linux. Eftersom Torvlds valt att licensiera Linux på det viset. Tack var att upphovsmannen ger dig lov får du göra det. Men han väljer. Och det kan han göra eftersom han har upphovsrätten.Men det är just det faktum att det finns en officiell version , en kärna som Torvalds äger rätten till som är intressant i den här diskussionen.Angående myterna som du inte har hört talas om så används dessa argument om Linux och Torvalds väldigt ofta när upphovsrättskränkarna ska förklara världen för oss som värnar upphovsrätten. Nu senast idag i nationalekonomens debattartikel.

19 En liten tant:

skriven

Jake:

Tack för dina råd om hur jag ska skriva mina inlägg i min egen blogg.Jag skriver fel och dåligt och har ingen koll och är dessutom lat.Ja, jag är lat också. Jag har vant mig vid att när folk lägger in länkar så har de kollat att länken går dit det är tänkt.20 Ärret:

skriven

Joakim

Det var ett långt inlägg fyllt av felaktigheter. Jag orkar inte rätta allt

Batteriutvecklingen för elbilar hindrades inte alls av oljeindustrin. Detta är en Hollywood historia. De batterier som aktuella är av annan typPåståendet om fattiga länder är heller inte sant. Av WHOs 319 stycken mest väsentliga läkemedel så är endast 17 patenterade.Återskapa Alexandrias bibliotek på nätet. Ja det är just genom patenten som kunskapen publiceras inte tvärtom.Ett väldspatent kostar miljoner inte miljardet. Det är skillnad det.Kvar står att utan temporär exklusivitet på marknaden kommer satsningen på dyra riskabla projekt (T.ex läkemedel) att upphöra om vi talar om en marknadsekonomi.

21 Melkor:

skriven

"Många ekonomer av olika slag inte minst finansministern har i den rådande globala krisen vittnat om att det de trott om framtiden utifrån olika teorier inte har infriats."

Ja, och det använder du för att påstå att Magnus Wiberg har fel. Men du inser väl också att samma argument då kan användas för att påstå att upphovsrättshökarna har fel när de siar om att en ändring i upphovsrätten kommer att leda till massarbetslöshet hos kulturarbetare, närainpå noll nya innovationer och ett stopp för medicinsk utveckling.

Vi får helt enkelt välja vilka vi tycker verkar mest trovärdiga.

Personligen vill jag inte ha ett avskaffande av upphovsrätten men jag tycker att det är ett friskhetstecken att ifrågasätta den. Det är genom att ifrågasätta nuvarande system vi kommer framåt, inte genom att instinktivt hålla kvar vid det rådande.Jag förstår inte riktigt vart du vill komma med att berätta om att Linus har upphovsrätten på Linux och vad detta innebär. Menar du på något sätt att detta skulle vara graverande för de som vill ha en förändrad upphovsrätt? Eller vill du också visa vilket lysande exempel linux är vad gäller öppna licenser och öppna standarder?"Angående myterna ... Nu senast idag i nationalekonomens debattartikel."

Nu har jag läst igenom artikeln igen och jag hittar ingen myt om att Torvalds inte har någon upphovsrätt på Linux. Vad som står angående Linux är att det finns att ladda ner gratis på Internet och att olika aktörer "imiterar" Linux och gör pengar på det. Menar du att det är en myt?

22 Janåke Rönnblom:

skriven

Hej!Man ska vara lite försiktig när man drar in varumärket Linux i en diskussion.Linus Torvalds registrerade aldrig Linux som varumärke men en advokat vid namn William R. Della Croce, Jr började skickat ut brev till ett antal Linux distributörer och hävdade att han ägde varumärket Linux och krävde pengar för det. Ett antal av dessa gick då ihop och överklagade tilldelningen av varumärket och fick det skrivet på Linus Torvalds.Nu till det intressanta. För att fortsätta äga ett varumärke måste du försvara det vilket i sin tur kostar pengar. Du måste både ge ut rättigheter till de som vill använda varumärket samt stämma de som försöker använda det felaktigt.http://en.wikipedia.org/wiki/Linux#Copyrightandnaminghttp://en.wikipedia.org/wiki/LinuxMarkInstitutehttp://www.infoworld.com/t/platforms/linus-gets-tough-linux-trademark-006Så som det ser ut idag kan du inte vara utan ett varumärkesskydd.Vad gäller DRM i Linuxkärnan kan en anledning vara att Linuxkärnan används i många inbyggda system (tv boxar, dvd-spelare, m.m.) där tillverkaren även licenserat DRM teknik och tar in dessa som moduler i kärnan. Med GPLv3 licensen är det inte säkert att detta tillåts längre därför har man valt att stanna på GPLv223 En liten tant:

skriven

JanÅke Rönnblom:

Jag är försiktig. Jag citerar svenska wikipedia som ju verkar erkännas som kunskapskälla bland upphovsrättskränkare efterosm man flitigt hänvisar till olika wikipediasidor.

24 John Nilsson:

skriven

Det som i folkmun lite slarvigt kallas "linux" är egentligen en hel hög med olika program som tillsammans utgör ett helt system. Just Linux, kärnan, utgör en liten del av alla dessa program, men en annan stor del kommer från ett projekt som heter GNU.Det som är intressant med GNU projektet är att det skapades av Richard Stallman, mannen som också skrev licensen (GPL) som Linus sedan valde att använda för Linux. GNU som projekt skapades för att marknadsföra den idé GPL kodifierade i lag, tanken om fri mjukvara. Linus och Linux har alldirg varit en del av GNU projektet eller FSFs ideologiska ställningstaganden.Rent tekniskt så finns det ett varumärke "Linux" som betecknar en mjukvara som Linus Torvalds en gång i tiden skapade. Men i dagligt tal så avser "linux", och framförallt när man pratar om fri mjukvara, till stora delar GNU projektet.Så jag föreslår att rätt människa att studera i sammanhanget är Richard Stallman, och inte Linus Torvalds.

25 En liten tant:

skriven

John Nilsson:

Tro det eller ej, men jag är helt uppdaterad på GNUprojektet och Richard Stallman. Men debattartikeln jag kommenterar tar inte upp vare sig GNU projektet eller Richard Stallman. Däremot nämns Linus Torvalds och Red Hat.

26 Melkor:

skriven

Om jag inte misstar mig har Richard Stallman dessutom uttalat sig för en förändring av upphovsrätten även om det skulle innebära "problem" för GPL.

Någon får gärna bekräfta att jag har rätt eller fel.

27 Melkor:

skriven

"Däremot nämns Linus Torvalds och Red Hat."Nej, Linus Torvalds nämns inte en enda gång i debattartikeln. Men jag kan hålla med om att det är relevant att nämna honom då Linux nämns i debattartikeln.

28 John Nilsson:

skriven

Linux nämns i artikeln som det RedHat säljer, vilket är mer GNU än Linux i praktiken.Och just licensen är som sagt skriven av Stallman samt hela free software rörelsen bygger sin ideologi på stallmans tankar. Linus Torvalds är som sagt inte en del av denna rörelse och tillhör mer open source rörelsen.

29 En liten tant:

skriven

John Nilsson:

Upphovsrättsfrågan som sådan verkar inte vara första prio för den engagerade aktivisten Stallman. Han kämpar för en massa andra politiska frågor utöver free software.

Dessutom har han copyright-symbolen på sin hemsida även om han tillåter verbatim copying.

30 Johan:

skriven

Klart jag recenserar din argumentation när jag anser att den inte håller och delvis baserar sig på din tolkning av situationen som jag och många andra menar inte stämmer med verkligheten.Nu ska jag recensera igen...

"Ja, du får mecka med Linux. Eftersom Torvlds valt att licensiera Linux på det viset. Tack var att upphovsmannen ger dig lov får du göra det. Men han väljer. Och det kan han göra eftersom han har upphovsrätten.Men det är just det faktum att det finns en officiell version , en kärna som Torvalds äger rätten till som är intressant i den här diskussionen. "Detta citat är mycket underligt. Har man avsagt säg rätten till delar av sitt verk kan det aldrig vara ett argument för upphovsrätt, eller missar jag något? Undrar också varför det bara är intressant att Linus äger rätten till kärnan som är intressant för en diskussion om upphovsrätt? Jag tycker det är otroligt intressant i sammanhanget att det är upp till var och en att ändra och släppa egna versioner.För att inte gå längre från ämnet nöjer jag mig med att säga att jag inte ser det som självklart eller önskvärt med kulturstöd till smal kultur och därmed så underkänner jag även det argumentet.

31 Grumpy Old Geezer:

skriven

Om det finns något som upphovsrätt kan man avsäga sig den om man vill; finns ingen upphovsrätt har man inget val.Vad är smal kultur? Opera, hård SF, eller tradjazz? Utan stöd antagligen mindre mångfald (ochmer enfald). Oavsett vad man är intresserad av, nog skulle världen vara tristare utan smal kultur av olika slag.Vad nationalekonomer brukar vara dåliga på är att ta hänsyn till psykologi (hur verkliga människor fungerar). Folk har slagits för att inte bara få betalt utan även få upphovsrätt till sina skapelser, så gissningvis spelar upphovsrätt en reell roll för folk som skapar (må det vara seriefigurer, helikoptrar, eller operor).Hobbyister som inte bryr sig om de får betalt lär fortsätta att skapa även utan upphovsrätt (även om även de antagligen skulle bli förbannade om någon annan påstår sig ha skrivit deras novell eller om deras bilder används av [valfritt obehagligt parti] i deras valkapanj), men hur bli det med professionella kulturskapare (och uppfinnare, designers, osv)? Jag vill kunna se filmer som LotR, Dark Knight, Hellboy, Krig & Fred, … Jag vill kunna lyssna på musik som inte gör sig live. Och jag vill inte se tv-serier och filmer som är lätt maskerade reklamfilmer.Är för övrigt inte en poäng med patentsystemet att uppfinningar offentliggörs (patent är offentliga)? Är det bättre att uppfinningar blir affärshemligheter som hålls gömda så långt det går?Forskare vid universitet får betalt (om än ofta dåligt) för att producera kunskap som skall vara fritt tillgänglig (däremot kan den forskare som plagierar säga tack & adjö till sin karriär).

32 En liten tant:

skriven

Johan:

Ja, många med dig har en annan verklighetsuppfattning än jag har. Troligen alla de 200 000 som röstade på Piratpartiet. Man kan anta att många har samma verklighetsuppfattning som jag, kanske ungefär 6,5 miljoner röstberättigade som inte röstade på Piratpartiet.

33 En liten tant:

skriven

Grumpy Old Geezer:

Exakt så.

34 None:

skriven

Grumpy Old Geezer:

"Folk har slagits för att inte bara få betalt utan även få upphovsrätt till sina skapelser"Har folk slagits för upphovsrätten?

Folk har slagits för demokrati och rättsäkerhet.

Tekniken har gjort det möjligt att framställa digitala exemplar av text/musik/bild till noll kostnad.

Ett upprätthållande av dagens upphovsrätt är oförenlig med dagens demokratiska och rättsäkra samhälle.Välj själv!

35 En liten tant:

skriven

None:

Berätta för mig hur framställningen av originalet ska finansieras. Originalet som sedan kan digitalt kopieras till noll kostnad.36 Johan:

skriven

Varför svarar du inte på min fråga om hur du menar för jag förstår inte?Jag ska passa på att säga vad jag tycker lite kort nu när jag bara varit kritisk till din argumentation i stort. Jag tror egentligen inte att vi står så långt från varandra som det först verkar. Jag vet att det oftast kostar att framställa ett original. Jag tror dock att samhället måste ligga i fas med teknikutvecklingen. Ett brott som är så ringa som privat fildelning är helt enkelt inte värt att försöka komma till rätta med då intrånget i allas privatliv blir för stort. Jag tycker helt enkelt att kommersiell användning ska kosta men inte kopiering för privat bruk även om jag ser problem med det inom framförallt utvecklingen av datorspel och film då marknaden för kommersiell användning är ganska liten.Sen så tycker jag hela patentdiskussion är lustig på samma grunder som Grumpy Old Geezer. Om inte information offentliggörs alls hur ska vi då kunna bygga vidare?

37 En liten tant:

skriven

Johan:

Om frågan är den här:

"Har man avsagt säg rätten till delar av sitt verk kan det aldrig vara ett argument för upphovsrätt, eller missar jag något?"Så har poängen med hela inlägget gått dig förbi.

Vidare har jag i annan kommentar till annan kommentator ovanför dina kommentarer skrivit

"Det är just det faktum att Linus Torvalds kunnat välja hur han licensierar ut Linux som är poängen. Han har kunnat välja eftersom det finns lagstadgad upphovsrätt som låter upphovsmannen välja." Men det har du inte läst uppenbarligen.Min inställning till fildelning har jag klargjort i alla de diskussioner jag fört här i min blogg. Den är följande:Fildelningstekniken är fantastisk. En teknik som gör många saker möjliga. Jag är för fildelninsgtekniken.Personligen är jag inte för jakt på enskilda individer som på kompisbasis delar upphovsrättsskyddade filer med varandra, gör motsvarigheten till blandband etc.Däremot är jag starkt för jakt på enskilda individer som laddar upp upphovsrättskyddat material till publika fildelningssajter. Då sprider man upphovsrättsskyddat material till hela världen. Och det är något helt annat än att dela sin musik med kompisen.Jag är också helt för jakt på de individer eller organisationer/företag som tillhandahåller fildelningssajter för illegal fildelning av upphovsrättskyddat material.(Jag förstår bittorrenttekniken så du behöver inte förklara något runt den)38 vildhunden:

skriven

"Personligen är jag inte för jakt på enskilda individer som på kompisbasis delar upphovsrättsskyddade filer med varandra, gör motsvarigheten till blandband etc."(citat En Liten Tant)Ungefär så ser jag också på saken. Jag har väl haft en lite "ljummen" syn på fildelningen. Men efter att ha haft en arbetskamrat som laddade hem 30-40 filmer per kväll så har jag ändrat inställning. För vad "piraterna" gärna hävdar är att de försvarar är den "lille mannen". Den "lille man" som bränner och kränger sina nedtankade "digitala filer" för 45 kr/st. Vilken filmmakare eller författare får betalt av denne "lille man"?

39 Johan:

skriven

"Det är just det faktum att Linus Torvalds kunnat välja hur han licensierar ut Linux som är poängen. Han har kunnat välja eftersom det finns lagstadgad upphovsrätt som låter upphovsmannen välja."Även om det är bara ännu en upprepning av vad du skrivit tidigare som jag har läst så får jag erkänna att du fått mig att fundera. Det är viktigt att få välja en licensiering som passar en. Med det inte sagt att jag tycker att det är poängen med Linux som exempel. Den viktigaste lärdomen tycker jag är att man kan göra saker annorlunda och med dagens teknik så verkar det i förlängningen som att vi måste göra saker annorlunda så varför inte se möjligheterna i första hand? De är kanske inte möjliga att tillämpa på ditt författande men som med alla människor så gäller det att anpassa sig efter marknaden och alltså försöka hitta möjligheterna.Det finns något hos vissa kulturarbetare som jag tror gör att ni som grupp får mindre stöd, en tendens att se sig som viktigare för samhället än tvärtom (alltså inget om dig personligen). Stöd till smal kultur är ett exempel. För en ingenjör, för att anknyta till vart jag är på väg, så gäller det att erbjuda en framtida arbetsgivare något som han är beredd att betala för. Detta gäller alla människor och som det är nu så betalar jag via skatt och kassettavgifter för kultur jag inte vill konsumera. Detta ser jag som mycket konstigt i jämförelse med allt annat jag konsumerar och framförallt allt jag producerar. Nu hamnade jag lite bredvid ämnet men mycket tas för självklart som jag som skattebetalare får betala för och nu tas mycket för självklart åt andra hållet dvs fri tillgång till kultur på olika sätt, jag är uppväxt med båda och vet inte om jag gillar någotdera men grunden i systemet borde vara att skapa något som folk vill ha.

40 En liten tant:

skriven

Johan:

"Den viktigaste lärdomen tycker jag är att man kan göra saker annorlunda och med dagens teknik så verkar det i förlängningen som att vi måste göra saker annorlunda så varför inte se möjligheterna i första hand?"Jag skriver ovan: Fildelningstekniken är fantastisk. En teknik som gör många saker möjliga. Jag är för fildelninsgtekniken.Nya affärsmodeller följer i teknikutvecklingens spår. Men att avskaffa/ "reformera" upphovsrätten är inte en nödvändig förutsättning för detta.Det Torvalds gjort är att utveckla dels ett operativsystem UTAN egentliga utvecklingskostnader och nya affärsmodeller, egentligen är det väl GNU vi pratar om när det gäller affärsmodellerna, samt behållit sin upphovsrätt och använt den till att välja att licensiera ut Linux till fri användning men behållit kärnan som sin.T.o.m. GNU-fadern Stallman har copyrightmärkt sina texter på hemsidan men väljer sedan att tillåta "verbatim copying". Stallman väljer själv hur han delar ut delar av sin upphovsrätt. Det är fritt för den enskilde upphovsmannen att välja OM han har upphovsrätten. Folk kan redan idag välja att ge bort sin musik/film/bild/böcker på internet. Om de själva vill.Nja, att kulturarbetare skulle vara viktigare för samhället än andra grupper är väl inget som förts fram som argument för upphovsrätten.Du är störd av att du betalar för kultur du inte vill konsumera och du betalar för sådant via skattsedeln och kassettavgifter. Kan jag av det uttalandet dra slutsatsen att du bara vill betala skatt för sådant som du personligen konsumerar/ vill konsumera? I så fall har vi nått fram till den grundläggande skillnaden, nämligen att vi har helt olika samhällssyn.

Att den enskilde kulturarbetaren själv kan välja om han vill dela ut sitt verk gratis eller att ta betalt för verket borde väl inte ifrågasättas av någon som så starkt värnar den personliga friheten. Du vill inte betala för sådant du personligen inte konsumerar. Du vill vara fri i dina val.Hur kan det då komma sig att du i praktiken vill lagstifta om tvång för kulturarbetare? För det är ju det ett avskaffande av upphovsrätten innebär. Ni vill tvinga kulturarbetare att lämna ifrån sig sina verk utan att få ersättning för dem.

41 En liten tant:

skriven

Johan:

Det föll bort ett ord i min kommentar. Ordet dels.

Så här ska det vara:

"Det Torvalds gjort är att utveckla dels ett operativsystem UTAN egentliga utvecklingskostnader och DELS nya affärsmodeller, egentligen är det väl GNU vi pratar om när det gäller affärsmodellerna, samt behållit sin upphovsrätt och använt den till att välja att licensiera ut Linux till fri användning men behållit kärnan som sin."

42 En liten tant:

skriven

vildhunden:

Ja, det är ju precis det där du beskriver som ska beivras.

43 Grumpy Old Geezer:

skriven

@None: En gång för länge sedan, 80-talet, kämpade amerikanska serietecknare anställda av Marvel, DC, mfl för att få behålla rättigheterna till sina skapelser. Alan Moore lär sakna allt vad rättigheter gäller till Watchmen och påstås inte vilja kännas vid de verk han saknar rättigheter till.För egen del jobbar jag inte gärna gratis, och vad gäller det jag skapar på min fritid skulle jag blir djävligt förbannad om någon annan utgav sig för att vara upphovsman till det jag gjort eller spred omredigerade kopior av det jag gjort.För övrigt, på vilket sätt följer 'man måste fildela upphovsrättskyddat material' från att 'det är trivialt att kopiera upphovsrättsskyddat material'? Snarast ett exempel på ett klassiskt felslut. Och för att dra en parallell: om alla höll hastighetsgränserna skulle inga fartkameror och radarkontroller behövas.På kassettkopierings tid gjorde man en kopia i taget, det krävdes en del fipplande med inspelningsnivåer, kopian blev alltid sämre än orginal, en kopia av en 45-minuters LP eller CD tog minst 45 minuter att göra, och man gjorde inte speciellt många kopior. Nu kan man sprida en perfekt kopia till i princip alla Internetanvändare med en obetydlig insats: ingen som tycket att det finns en väsentlig skillnad?Inte alltid så lätt att förutsäga vad som kommer att vara uppskattat eller användbart om 5 eller 50 år vare sig vad gäller kultur eller teknik (nån obskyr matematisk teori nån tokfrans knåpat ihop kan långt senare visa sig vara användbar för säg trafikplanering eller datorgrafik).

44 En liten tant:

skriven

Grumpy Old Geezer:

Ja, återigen; Exakt så. Och tack för att du deltar i debatten!

45 Johan:

skriven

Först och främst så skrev jag ovan att jag inte vill avskaffa upphovsrätten. Det jag vill är att reformera den för att om det inte görs så krävs oproportionerliga åtgärder för att upprätthålla lagen. Är man för fildelningstekniken och inte vill ha ett övervakningssamhälle så får det konsekvenser. Man får leva med det samhälle man har och försöka förändra till det man vill ha och jag vill inte ha ett övervakningssamhälle. Om man inte vill sprida sitt material så att det kan kopieras så har man det valet, men du vill ha valet i hur långt man vill sprida och det är inte möjligt.Problemet som vi har idag är konsekvensen av att nya affärsmodeller inte följde utvecklingen. Det är först förra året som en musiktjänst med bra utbud och rimliga priser lanserades. Om detta gjorts för 10 år sedan och film och spelindustrin följt efter så hade världen med stor sannolikhet sett annorlunda ut. Men nu har vi en blandning av folks inställning och teknik som ser ut som den gör.Jag har inte påstått att någon framför att kulturarbetare är viktigare än andra som argument. Dock ger många det intrycket och det finns också uttryck för detta i lag genom till exempel kassettavgiften och kulturstöd. Kulturstöd för att bevara och visa upp vårt kulturarv via museer är helt ok men när det går till att stödja projekt som helt enkelt inte går runt för att publiken är för liten så ger det kulturarbetare en särställning. Det är också godtyckligt och mycket av det som finansieras såsom inköp av böcker till skolbibliotek borde inte vara något som man söker anslag till, det borde ligga på kommunerna och vara en självklarhet. Det gäller för de flesta företag att producera på ett lönsamt sätt, även om bidrag för att komma igång existerar men det verkar inte gälla kulturproducenter i samma utsträckning då det finns helt andra möjligheter att hålla sig flytande via till exempel kulturstöd. Jag är också emot jordbrukssubventioner på liknande grunder.Sedan kassettavgiften, den är absurd då musik som mina kompisar producerar själva men som aldrig säljs utan sprids till kompisar på hembrända skivor faktiskt sponsrar andra artister. Avgiften är ju också så konstruerad att den försöker fördela rättvist till artisterna, alltså om det går bra så får man mer pengar.Sen Linus, det stämmer att han utvecklade ett OS med otroligt låga utvecklingskostnader men nu tjänar många olika personer och företag pengar på det. Det finns pengar i världen och alltså finns det möjligheter att utveckla även om det kostar och det finns sätt att tjäna pengar på en förhållandevis fri produkt och alltså anledning att utveckla. Nu har jag inte sagt att jag vill tvinga in någon i att släppa sin kod fri men exemplet med Linus visar på att det är en möjlighet.Alltså det är fritt fram att inte lämna ifrån sig sitt verk, alltså valfrihet. Det är inte fritt fram att begränsa hur verket sprids, då detta leder till minskad frihet. Det är inte fritt fram att ta äran av andras arbete, för det gör man inte. För kommersiell användning får man betala, för det är klart mer rimligt att kontrollera utan inskränkning av frihet. Jag värnar alltså den personliga friheten inte ett verk som man valt att offentliggöra på ett eller annat sätts frihet. Om någon skulle lyckas sno det du skriver och släppa det till allmänheten så är inte det ok då det tillhör din personliga sfär.

46 Lars Erik Holmquist:

skriven

Angående nationalekonomins trovärdighet, så har Bo Rothstein en intressant och mycket kritisk artikel om samhällsvetenskaplig forskning i GP idag söndag, där han bland annat skriver så här:

"Det mest aktuella och mest spektakulära misslyckandet gäller naturligtvis den nationalekonomiska forskningen."

Och citerar en (riktig) Harvardekonom, Dani Rodrik:

"Det var ekonomer som legitimerade och populariserade synen att ohämmade finansmarknader var en välsignelse för samhället. De talade med näst intill en enig stämma om faran med statliga regleringar."

Kommentarer överflödiga...

47 En liten tant:

skriven

Johan:

Det är många saker vi tycker olika om.När det gäller att "reformera" upphovsrätten för att den inte ska kräva "oproportionerliga åtgärder för att upprätthålla lagen" antar jag att du menar att det inte ska behövas total övervakning av ineternettrafiken. Det är ju det, total övervakning, upphovsrättskränkare hävdar blir följden av befintlig upphovsrätt.Mot bakgrund av det resonemanget förstår jag inte alls att det pratas om "reformerande", förkortning till 5 år. Hur ska upprätthållandet av lagen gå till under de fem åren om det endast är total övervakning som kan upprätthålla lagen - och total övervakning är ju det främsta argumentet mot upphovsrätten.De fem åren ska väl gälla för varje enskild upphovsrättsinnehavares enskilda verk? Då faller ju verkligen övervakningsargumentet platt.Någonstans, hela tiden sitter upphovsmän och skapar verk som skyddas i fem år framåt. Hur ska man lösa upprätthållandet av lagen då? Varför kräver inte fem år total övervakning av alla överallt? Och det blir ju dessutom fem år för den artisten, fem år för en annan artist, sen kommer den tredje ut med en skiva när de andra bara har ett år kvar av sin upphovsrättstid, men det blev ju fem år till där då att övervaka ... alltså när kan man sluta övervaka?Om det ska vara en logisk koppling till argumentet om motståndet mot övervakningssamhället måste upphovsrätten avskaffas inte förkortas.Men PP går till val på "reformerandet" och de fem åren. Är det så att de, som är de enda som förstår internet, verkligen inte har fattat att deras argument om att den befintliga upphovsrätten som det som tvingar fram övervakningssamhället inte håller?Det är klart att de fattar. Därför är jag övertygad om att det går att upprätthålla lagen utan massövervakning av varje enskild individ.48 En liten tant:

skriven

Lars Erik Holmquist:

Ja,just det. Ähum... skulle man kunna säga. :-)

49 Lars Erik Holmquist:

skriven

En annan sak som jag bara måste nämna, fast blog-horderna verkar ha dragit vidare...Det är nog bara i Sverige som man på fullt allvar kan prata om att avskaffa upphovsrätten, eller "reformera" (dvs. avskaffa) den som PP vill, utan att betraktas som näst intill byfåne. Resten av världen är av någon anledning betydligt längre kommen. DN-artikeln blandar t.ex. ihop argumenten och exemplen i Chris Andersons bok FREE (ungefär: "det kan vara bra marknadsföring att ge bort saker gratis, och man kan hitta alternativa sätt att ta betalt - i alla fall ibland") med någon grumlig idé om att man helt kan avskaffa intellektuell äganderätt. Det finns mig veterligen ingen seriös internationell debattör som anser det - däremot många som presenterat intressanta varianter på upphovsrätt, som GNU och Creative Commons. Riktigt varför vi hamnat så snett i Sverige är en intressant fråga som jag är rädd att Tanten får tillfälle att fundera på många gånger.

50 En liten tant:

skriven

Lars Erik Holmquist:

Ja, igen då - exakt så! :-)Det är ju den stora frågan - varför har debatten kantrat så i Sverige? En flathet bland politikerna att överhuvudtaget stå upp för något, parat med vuxenvärldens oerhörda ängslan för att framstå som passé, kanske. Man ska dessutom inte underskatta nätmobbens inverkan på debatten. Många tycker att det är oerhört obehagligt att bli utsatt för dumförklarandet, de personliga påhoppen och i vissa fall hot. Jag har dock inte blivit hotad men andra uppger det.Om man dessutom försöker ta upp det som t.ex. Marcus Birro nyligen gjorde, ja då blir man hånad av nätmobben i bloggvärlden för att man tycker att det är jobbigt att bli hånad och hotad. Klart folk tystnar. Intressant utveckling i samband med debatter som sägs ytterst handla om yttrandefrihet, personlig integritet osv.

51 Lars Erik Holmquist:

skriven

Jag tror att en anledning är att så många vant sig vid nedladdning utan risker att alla försök att begränsa det bemöts ungefär som när ett barn blir av med en slickepinne. Men de skäms oerhört för att erkänna det - därav alla konstiga argument! Visst vore det väl skönt att EN ENDA GÅNG får höra det här:"Jag heter Kalle och jag är Piratpartist, därför att jag vill kunna ladda ner TV-program och film och musik gratis. För att jag skall kunna fortsätta med det så vill jag att..." och så partiprogrammet...

52 En liten tant:

skriven

Lars Erik:

Ja, det vore befriande. Vem vet kanske någon av dem till slut står för sin gnidenhet. :-)

53 embryo:

skriven

En liten tant:Isses. Du tar dom på deras egen planhalva också; mitt i cyber-plexus.Och du håller den där Copyrightflaggan fortsatt starkt och högt. Keep it up!Lars Erik Holmquist:Det har hänt - minst - en gång, när en jeppe uttalar sej i Afonbladet:"- Det är inget att hymla om, jag vill kunna ladda ner filmer gratis, förklarar Elias sin PP-röst. Caroline invänder att artisterna måste få betalt. Då hävdar Elias att "de har pengar så de klarar sig, Springsteen drog in 56 miljoner på sina tre konserter i Stockholm. Det har jag räknat ut själv"."Uträkningen är säkert vederhäftig (NOT!) och innefattar allt kringjobb, roadies, anläggningar, hyra, resor osv osv. Jag undrar hur mycket Bruce tjänade egentligen.Sedan är det ju kul att han vill ladda ner filmer, och jämför med en rockmusiker.http://www.aftonbladet.se/nyheter/euvalet/article5344913.ab

54 Marie:

skriven

Jag ville bara önska dig en riktigt trevlig midsommar!

55 frktjatlund:

skriven

Jag beundrar dig som orkar. Trots alla mothugg. Min magkänsla är att skaparen ska vara den som tjänar pengarna på en produkt, inte kopierarna. Men jag är alldeles för dålig på att argumentera.

Kommentera här: