Kort kurs i kommunpolitik

Piratpartiet ska ställa upp i fler val än riksdagsvalet. Till den änden kommer man nu att gå från den folkrörelse, den urkraft man menat sig vara till att bli ett parti med från centralt håll särskilt utvalda företrädare. Utvalda utifrån de hårda krav som ska ställas från centralt håll på de lokala förmågor som vill ställa upp i kommunalvalen.

Den som passerar nålsögat och blir godkänd kan sedan ställa upp som PP i kommande kommunalval. Om den utvalda/utvalde därefter får tillräckligt många röster kommer vederbörande att sitta i kommunfullmältige under fyra år. Ju fler röster desto fler mandat.

Där är det möten en gång i månaden. De brukar i vår kommun, en av Sveriges 16 största städer, börja vid 14 på eftermiddagen och kan beroende på antal frågor och frågornas dignitet pågå till 22/23-tiden på kvällen. Frågorna som diskuteras är formulerade i motioner från ledamöterna och förslag från kommunledningen. För att ledamöterna ska kunna sätta sig in i alla olika frågor skickas handlingar ut en tid före fullmäktigemötet. Handlingar = motionerna, eventuella utredningar, budget, planer som ska antas etc. Mycket text blir det. Frågorna diskuteras först i separata möten för respektive partigrupp.

Detta är kommunen enligt lag skyldig att erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funk­tionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Det här är exempel på verksamheter som är frivilliga för kommunen att erbjuda

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Källa: Sveriges kommuner och landsting

De som sitter i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De har inte betalt annat än de arvoden de får för fullmäktigemötena. Man måste alltså sitta med på hela sammanträdet för att få pengar. Arvodena skiljer sig åt mellan olika kommuner. I Robertsfors får man enligt Sveriges Radio 350 kr/sammanträde och i Solna betalas fullmäktigeledamöterna 34 900 kr om året plus 730 kr per sammanträde. I Gävle får man enligt Gefle Dagblad 795 kr/sammanträde. I månaden, alltså.
Arvodena för kommunpolitiker är således mycket långt ifrån arvodet på drygt 7600 euro i månaden för en europaparlamentariker.  I dagens kurs för euro blir arvodet 78 000 kronor. I månaden.

Som synes har kommunfullmäktige en hel del frågor på dagordningen. Även om informationsfrågorna och IT finns i alla ovanstående verksamheter så blir det ändå en outsinlig mängd av specifika frågor som inte har ett dugg med information eller IT att göra. PP:s representant/representanter kommer därmed högst troligt att få göra sina egna varianter på det som Cato d.ä. gjorde under sin tid som romersk senator. Han som brukade avsluta sina anföranden i den romerska senaten, oavsett vad ämnet var med "för övrigt anser jag att Karthago bör förstöras".

De blivande PP fullmäktigeledamöterna måste således sätta sig in i de frågor som står på fullmäktiges dagordning, gå upp i debatten om just den frågan och avsluta sina anföranden med en PP slogan. (Man får inte ta genvägen att gå upp och hålla anföranden om saker som inte hör till den fråga som debatteras. Man MÅSTE tala om den aktuella frågan.)

Ledamoten ska naturligtvis skriva egna motioner med egna PPförslag. Dessa kommer att behandlas på samma sätt som andra motioner. Mängden ärenden gör att det kan vara en "väntetid" på ett halvår eller mer innan motionen kommer med på dagordningen. Ibland ska motionen gå på remiss till olika berörda nämnder i kommunen. Om skolförvaltningen ska åläggas att byta ut programvaror och operativsystem ska skolförvaltningen och skolnämnden ytttra sig innan fullmäktige belsutar. Och så vidare. Kommunal politik är relativt långsam och långsiktig. Kommuners budgetar tas fram för fyra år i taget med korrigeringar varje nytt budgetår. Kommunpolitiken omgärdas av lagar och förordningar.

Det ska bli intressant att se hur många i gratiskulturleden som är villiga att strida för PP:s program på dessa premisser på kommunal nivå.

SvD     DN

Aftonbladet     Aftonbladet